Informații privind marcajul de conformitate al produselor pentru construcții pot fi accesate

pe pagina dedicată sectoruluiconstrucțiilor a Comisiei Europene

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/index_en.htm.

 

     Inspectoratul de Stat în Construcţii este autoritatea de supravegherea pieţei produselor pentru construcţii pentru toate produsele/familiile de produse, cu excepţia celor cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu.
Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. îşi desfăşoară activitatea de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii prin Direcţia Supravegherea pieței produselor pentru construcţii, Autorizare Laboratoare, Responsabili Tehnici cu Execuţia şi Diriginţi de Şantier, prin compartimentele Control din cadrul Inspectoratelor Judeţene în Construcţii și prin Birourile din cadrul  Inspectoratului în Construcţii București.

Activităţile de supraveghere a pieţei produselor  constau în:

- monitorizarea produselor introduse pe piaţă, pentru a verifica dacă ele corespund prevederilor legislaţiei în domeniu;

- aplicarea măsurilor necesare pentru asigurarea conformităţii, atunci când sunt constatate abateri.

Acestea se realizează prin elaborarea şi implementarea unui sistem de lucru compus din:

- proceduri de control;

- acţiuni de control şi verificare;

- acţiuni împotriva neconformităţilor constatate;

- program sectorial de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii;

- schimb de informaţii cu alte autorităţi care se ocupă de supravegherea pieţei şi cu organisme notificate;

- elaborarea de rapoarte şi sinteze;

- concluzii şi măsuri de corectare şi îmbunătăţire a activităţii de supraveghere a pieţei produselor în vederea îndeplinirii atribuţiilor din legislaţia Uniunii Europene şi din actele normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene.

Nr. crt

ACTUL NORMATIV

Descarcă fișier

1

Ordin MDRAP nr. 3484 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea anexei la reglementarea tehnică "Procedură privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului", indicativ PCC 022/2008, aprobată prin Ordinul MDLPL nr. 1392/2008.

2

Procedura din 30 octombrie 2008 privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului, indicativ PCC 022/2008, aprobată prin Ordinul MDLPL nr. 1392/2008 publicat în Monitorul oficial nr. 816/05.12.2008.

3

Ordinul MDRT nr. 253/15.03.2012 pentru modificarea și completarea reglementării tehnice "Procedură privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului", indicativ PCC 022/2008, aprobată prin Ordinul MDLPL nr. 1392/2008.

4

Regulamentul din 14 iulie 2005 privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808 din 14 iulie 2005.

5

REGULAMENTUL (CE) NR. 765/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 iulie 2008

6

Hotărârea Guvernului nr. 306 /2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora

7

DIRECTIVA CONSILIULUI COMUNITĂŢILOR EUROPENE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii

8

PROCEDURĂ privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii - PC 001, aprobată prin Ordinul nr. 844 din 29 aprilie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 337 din data de 18 mai 2015

9

Obligaţiile operatorilor economici conform Deciziei nr. 768/2008/CE a paralamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului

10

Terminologie utilizată in reglementările privind supravegherea pieţei

11

REGULAMENT UE NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

12

Rectificare la REGULAMENTUL UE NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

13

Hotărârea 1236/12.12.2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului UE nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9.03.2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

14

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1062/2013 al Comisiei din 30.10.2013 privind formatul evaluării tehnice europene pentru produsele de construcţie.

15

Regulamentul delegat (UE) nr. 568/2014 al Comisiei din 18.02.2014 de modificare a anexei V la Regulamentul UE nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor de construcţii.

16

Regulamentul delegat (UE) nr. 574/2014 al Comisiei din 21.02.2014 de modificare a anexei III la la Regulamentul UE nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind modelul care trebuie să fie utilizat pentru întocmirea unei declaraţii de performanţă pentru produsele pentru construcţii.

17

Regulamentul delegat (UE) nr. 157/2014 al Comisiei din 30.10.2013 privind condiţiile publicării pe un site internet a unei declaraţii de performanţă referitoare la produse pentru construcţii.

18

Ordinul MDRAP nr. 1687/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții

19

Hotărârea nr. 901/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

20

Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii

21

Hotărârea Guvernului nr. 750/2017 pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii și anexa – "Regulamentul privind agrementul tehnic în construcții din 11.10.2017"

22

Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2017 - Regulamentul privind agrementul tehnic în construcţii din 11.10.2017