I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

 

 

CLARIFICĂRI COMPETENȚE DIRIGINŢI DE ŞANTIER AUTORIZAȚI

 

       1. Titularii autorizaţiilor de diriginte de șantier în subdomeniul 9.2. Rețele termice și sanitare pot desfășura activitatea de dirigenție de șantier la rețelele exterioare de alimentare cu apă și canalizare care fac obiectul Normativului privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor, indicativ I9-2022, aprobat prin ordinul MDLPA nr. 2960/2022. 

   2. Titularii autorizaţiilor de diriginte de șantier în domeniile/subdomeniile: 
- 6 Construcții edilitare și de gospodărie comunală; 
- 6.1 Lucrări tehnico – edilitare și rețele de apă și canalizare – de alimentări cu apă și de canalizare și rețele; 
- 6.1 Lucrări tehnico – edilitare de alimentare cu apă și de canalizare, 
pot desfăşura activitatea de dirigenţie de şantier la execuția lucrărilor de construcții, care constituie, potrivit Legii nr. 241/22.06.2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată în anul 2013, sistemul public de alimentare cu apă și sistemul public de canalizare, așa cum sunt ele definite la art. 3 lit. d)-h), cu excepția clădirilor, construcțiilor și instalațiilor aferente construcțiilor care fac obiectul altor domenii/subdomenii de autorizare potrivit prevederilor Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

   3. Titularii autorizaţiilor de diriginte de șantier în domeniul 4. Căi ferate, metrou, tramvai pot desfăşura activitatea de dirigenţie de şantier la lucrările de construcții de infrastructură şi suprastructură a căilor de rulare ale căi ferate, metroului şi tramvaiului. În domeniul lucrărilor de poduri şi tunele aferente lucrărilor de cale ferată, metrou şi tramvai, activitatea de dirigenție de șantier se va desfășura de către titularii autorizaţiilor de diriginte de șantier în domeniul 3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu, subdomeniul corespunzător încadrării acestora din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, respectiv după importanţa acestora.    4. Titularii autorizaţiilor de diriginte de şantier în subdomeniile 8.1 - Instalaţii electrice şi 9.1 - Reţele electrice, titulari ai unei legitimaţii valabile de electrician autorizat, pot desfăşura activitatea de dirigenţie de şantier în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 35 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2021

   5. Titularii autorizaţiilor de diriginte de şantier în subdomeniile 8.3.3 - Instalaţii gaze naturale şi 9.4. - Reţele de gaze naturale, titulari ai unei legitimaţii valabile de instalator de gaze naturale autorizat, pot desfăşura activitatea de dirigenţie de şantier în conformitate cu prevederile art. 15 lit.b) din Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.182/2020, cu modificările și completările ulterioare

   6. Titularii autorizaţiilor de diriginte de şantier în domeniul 1 Consolidări construcţii - cod domeniu ştampilă 1CC pot asigura verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de consolidare construcţii conform domeniului şi specializării din diploma de studii universitare de lungă durată.  

   7. Titularii autorizaţiilor de diriginte de şantier în domeniul 1- Consolidări construcţii - inclusiv monumente - cod domeniu ştampilă 10, 10.1-Monumente, ansambluri şi situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură - consolidări - cod domeniu ştampilă 10.1. și 10.2- Monumente, ansambluri şi situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură - restaurări - cod domeniu ştampilă 10.2, pot desfăşura aceeaşi activitate ca şi titularii autorizaţiilor de diriginte de şantier în domeniile 1. Consolidare şi restaurare monumente istorice - toate categoriile de importanţă - cod ştampilă 1CR.