I.S.C.

organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

 

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

INFO AUTORIZARE RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

 

I. Autorizarea

 

Înscrierea la examenul de autorizare

      1. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
• cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură, datată și semnată. Pe cerere se vor bifa:
         - domeniile/subdomeniile solicitate. La subdomeniul 8.4 se va bifa obțiunea D și/sau T;
         - obțiunea: sunt/nu sunt de acord ca numerele de telefon si adresele de e-mail menționate să fie publicate pe site-ul ISC;
         - se va preciza IJC –ul de unde se vor ridica autorizația și legitimația (ulterior admiterii la examen).
• curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experienţă profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu, cu specificarea categoriei de importanță a construcțiilor, a tipurilor de lucrări realizate efectiv și a numărului de ani de experiență profesională, datat și semnat;
• memoriul de activitate, datat, nume în clar și însușit prin semnătură, din care să rezulte clar toate perioadele de desfășurare a activității (luna și anul) precum și activitatea de execuție desfășurată, (conform modelului prezentat mai jos) și în care să se detalieze lucrările de execuție pentru subdomeniile solicitate, astfel încât să se poată verifica dacă este îndeplinită condiția de experiență profesională de minim 5/6 ani după caz, pentru fiecare subdomeniu solicitat:

 

Nr. Crt.

Operatorii economici în cadrul cărora solicitantul și-a desfășurat activitatea

Perioada de desfășurare a activității

Cele mai importante lucrări executate/pe domeniu/ subdomeniu

Funcția deținută/ îndeplinită

 

• copie de pe diploma de absolvire a institutului de învățământ superior de lungă durată, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează și se datează, de către solicitant;
• copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează și se datează, de către solicitant;
• certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii (maxim 6 luni de la emitere) din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, sau declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurență neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la procedură, datată și semnată (se vor bifa opțiunile adecvate - sunt/nu sunt, după caz) însoțită de Consimțământul pentru obținerea extrasului de cazier judiciar – RTE" de către I.S.C., întocmit conform model (la secțiunea FORMULARE UTILE);
• adeverință medicală eliberată de medicul de medicina muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime;
• acord prelucrare date cu caracter personal – RTE;
• trei fotografii color format 3 x 4 cm;
• copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat/instalator autorizat în gaze naturale, valabilă pentru domeniile la care se solicită aceasta, în condițiile art. 9 alin. (5)*, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează și se datează, de către solicitant;
      * Pentru subdomeniile de autorizare 6.1 "Instalații electrice", 6.3 "Instalații gaze naturale combustibile", 8.1 "Rețele electrice și 8.4 " Rețele de gaze naturale combustibile" pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condițiilor cuprinse în tabelul de la art. 8 alin. (1) din procedură, dețin de minimum 5 ani împliniți la data depunerii dosarului o legitimație valabilă de electrician autorizat, respectiv dețin o legitimație valabilă de instalator autorizat în domeniul gaze naturale, în termen de valabilitate (prelungită) emisă de autoritatea națională de reglementare competentă, potrivit legii.

 

       2. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean al unui stat membru al U.E. sau al S.E.E. trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente redactate / traduse în limba română:
• cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură, datată și semnată. Pe cerere se vor bifa:
         - domeniile/subdomeniile solicitate. La subdomeniul 8.4 se va bifa obțiunea D și/sau T;
         - obțiunea: sunt/nu sunt de acord ca numerele de telefon si adresele de e-mail menționate să fie publicate pe site-ul ISC;
         - se va preciza IJC –ul de unde se vor ridica autorizația și legitimația (ulterior admiterii la examen).
• curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experienţă profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu, cu specificarea categoriei de importanță a construcțiilor, a tipurilor de lucrări realizate efectiv și a numărului de ani de experiență profesională, datat și semnat;
• memoriul de activitate, datat, nume în clar și însușit prin semnătură, din care să rezulte clar toate perioadele de desfășurare a activității (luna și anul) precum și activitatea de execuție desfășurată, (conform modelului prezentat mai jos) și în care să se detalieze lucrările de execuție pentru subdomeniile solicitate, astfel încât să se poată verifica dacă este îndeplinită condiția de experiență profesională de minim 5/6 ani după caz, pentru fiecare subdomeniu solicitat:


Nr. Crt.
Operatorii economici în cadrul cărora solicitantul și-a desfășurat activitatea
Perioada de desfășurare a activității
Cele mai importante lucrări executate/pe domeniu/ subdomeniu
Funcția deținută/ îndeplinită

 

• copie de pe diploma de absolvire a institutului de învățământ superior de lungă durată, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează și se datează, de către solicitant;
• copia actului de identitate, în termen de valabilitate, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează și se datează, de către solicitant;
• declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurență neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la procedură, datată și semnată (se vor bifa obțiunile adecvate - sunt/nu sunt, după caz);
• document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârșit o infracțiune sau o greșeală profesională gravă, datat și semnat;
• copia actului ce dovedește cetățenia în unul din statele membre ale UE sau SEE și copia documentelor de ședere în România, după caz, certificată olograf privind conformitatea cu originalul, (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează și se datează, de către solicitant;
• atestat de cunoaștere a limbii române, prin care solicitantul cetățean al unui stat membru al UE sau SEE dovedește cunoașterea limbii române, necesar exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României
• adeverință medicală eliberată de medicul de medicina muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime;
• acord prelucrare date cu caracter personal – RTE;
• trei fotografii color format 3 x 4 cm;
• copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat/instalator autorizat în gaze naturale, valabilă pentru domeniile la care se solicită aceasta, în condițiile art. 9 alin. (5)* , certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează și se datează, de către solicitant.
      * Pentru subdomeniile de autorizare 6.1 "Instalații electrice", 6.3 "Instalații gaze naturale combustibile", 8.1 "Rețele electrice și 8.4 " Rețele de gaze naturale combustibile" pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condițiilor cuprinse în tabelul de la art. 8 alin. (1) din procedură, dețin de minimum 5 ani împliniți la data depunerii dosarului o legitimație valabilă de electrician autorizat, respectiv dețin o legitimație valabilă de instalator autorizat în domeniul gaze naturale, în termen de valabilitate (prelungită) emisă de autoritatea națională de reglementare competentă, potrivit legii.

Modelele formularelor solicitate pot fi preluate de aici

 

Dosarele se vor transmite la ISC, prin serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F.Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.
Termenul - limită de transmitere a dosarelor este cu 30 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea sesiunii de examinare respectiv data de 17 aprilie 2018.
În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, completări şi clarificări.
Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor solicitate este de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării privind solicitările de completare.
În cazul în care completările nu sunt transmise în termen dosarul este respins.