I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

INFO AUTORIZARE RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

 

I. Autorizarea

 

Cerințe și domenii de autorizare

 

      Autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii se face pentru toate cerinţele fundamentale aplicabile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

      Domeniile/Subdomeniile în care se autorizează responsabilii tehnici cu execuţia, cerinţele obligatorii privind studiile, domeniul şi specializările studiilor universitare, precum şi experienţa profesională minimă necesară sunt prezentate în tabelul de la art. 8 alin. (2) din procedură.

      Poate solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuţia titularul unei diplome de inginer diplomat (studii de lungă durată), având diplomă în specializarea construcţii, absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii sau tehnice cu atribuţii pe domeniul atestat, arhitect absolvent al unei facultăţi de arhitectură, completate, după caz, cu master în domeniul construcţiilor, în unul/mai multe dintre domeniile şi specializările universitare menţionate în tabel, dacă îndeplineşte şi condiţia de experienţă profesională minimă în activitatea de execuţie a construcţiilor în domeniul/subdomeniul solicitat. Pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuţia titularii unei diplome de inginer diplomat, având diplomă în domenii (profiluri) şi specializări echivalente celor menţionate în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), doar dacă îndeplinesc şi condiţia de experienţă profesională minimă.

      Prin experienţă profesională se înţelege durata exercitării efective şi legale, cu normă întreagă, a activităţii de execuţie în construcţii în domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute în tabel.

      Numărul de ani de experienţă profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor finalizate cu diplomă de licenţă şi/sau master, după caz, în domeniul construcţiilor, în unul/mai multe dintre domeniile şi specializările universitare menţionate în tabel, ca angajat pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite.

      La subdomeniile de autorizare 6.1 "Instalaţii electrice", 6.3 "Instalaţii gaze naturale combustibile", 8.1 "Reţele electrice" şi 8.4 "Reţele de gaze naturale combustibile" pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condiţiilor cuprinse în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), deţin de minimum 5 ani o legitimaţie valabilă de electrician autorizat, respectiv deţin o legitimaţie valabilă de instalator autorizat în domeniul gaze naturale, emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă, potrivit legii.

      Titularii unei legitimaţii valabile de electrician autorizat gradul II B, III B sau IV B pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuţia în subdomeniul 6.1 "Instalaţii electrice", cu condiția prezentării dovezii deținerii legitimației de minimum 5 ani.

      Titularii unei legitimaţii valabile de electrician autorizat gradul III B sau IV B pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuţia în subdomeniul 8.1 "Reţele electrice", cu condiția prezentării dovezii deținerii legitimației de minimum 5 ani.

      Titularii unei legitimații valabile de instalator de gaze naturale autorizat tip EGIU pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu executia în subdomeniul 6.3 – Instalații gaze naturale, titularii unei legitimații valabile de instalator de gaze naturale autorizat tip EGD pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu executia în subdomeniul 9.4 – Rețele de distribuție gaze naturale (D1), iar titularii unei legitimații valabile de instalator de gaze naturale EGT pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuția în subdomeniul 9.4 – Rețele de transport gaze naturale, cu condiția prezentării dovezii deținerii legitimației de minimum 5 ani.

      Nu pot fi autorizate persoanele care au suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.