I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dosarele de autorizare ale solicitanţilor cetăţeni români sau cetăţeni al unui stat membru al U.E. sau al S.E.E, întocmite conform prevederilor art. 16 alin. (1), respectiv alin. (2) din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

      I. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură. Pe cerere solicitanţii vor preciza centrul de examinare unde doresc să susţină examenul/examenele de autorizare;
b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experienţă profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu;
c) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură;
d) copia diplomei de studii;
e) copia actului de identitate;
f) copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă, pentru domeniile la care se solicită aceasta, respectiv subdomeniile 8.1 Instalaţii electrice, 9.1- Reţele electrice / 8.3 - Instalaţii gaze naturale, 9.4 - Reţele de gaze naturale
g) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar sau consimțământul solicitantului pentru obținerea extrasului de cazier judiciar de către I.S.C., întocmit conform model ;
h) două fotografii color format 3 x 4 cm.
NOTĂ:
1. Copiile documentelor menţionate mai sus, vor fi cerificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.
2. Acceptarea participării la examen a persoanelor care și-au dat consimțământul expres ca I.S.C. să solicite extrasul de cazier judiciar se va face doar după primirea extrasului de la organele abilitate, dacă din acesta rezultă îndeplinirea condiției de neînscriere în cazierul judiciar.
3. Consimțământul persoanei se solicită ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin care a fost modificată și completată Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, art. 20 alin. (5) unde se stipulează faptul că: "Instituițiile publice și organele de specialitate ale administrației publice solicită extras de pe cazierul judiciar, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice".

 

       II. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean al unui stat membru UE sau SEE trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente redactate / traduse în limba română:
a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură. Pe cerere solicitanţii vor preciza centrul de examinare unde doresc să susţină examenul/examenele de autorizare;
b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experienţă profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu;
c) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură;
d) copia diplomei de studii;
e) copia actului ce dovedeşte cetăţenia în unul dintre statele memebre ale UE sau SEE şi copia documentelor de şedere în România, dup caz;
f) copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă, pentru domeniile la care se solicită aceasta, respectiv subdomeniile 8.1 Instalaţii electrice, 9.1- Reţele electrice / 8.3 - Instalaţii gaze naturale, 9.4 - Reţele de gaze naturale
g) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă;
h) două fotografii color format 3 x 4 cm.
Copiile documentelor menţionate mai sus, vor fi cerificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.
Anexele nr. 1 şi 2 şi modelul de CV european pot fi preluate de aici
Dosarele se vor transmite la ISC, prin serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F.Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti , electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.
Termenul - limită de transmitere a dosarelor este cu 30 zile înainte de data fixată pentru începerea sesiunii de examinare ( 03 noiembrie 2018).
În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, în termen de 7 zile de la data înregistrării dosarului, completări şi clarificări. Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile de la data primirii comunicării privind solicitările de completare.
Comunicarea domeniului/ domeniilor/ subdomeniului/ subdomeniilor pentru care solicitantul este admis să participe la examenul de autorizare se face în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului sau a completărilor solicitate."
Dovada achitării taxei de autorizare se va face cu cel puţin 10 zile înainte de data începerii sesiunii de examinare. Depunerea ulterioară atrage după sine respingerea dosarului.
Cu cel puţin 5 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea sesiunii de examinare pe pagina de internet a ISC se publică listele candidaţilor şi domeniile/subdomeniile acceptate. Listele precizeaza pentru fiecare solicitant centrul de examinare în care urmează să susţină examenul de autorizare.
Sesiunea de examinare se va desfăşura după un program aprobat de secretarul general al ISC şi se va publica pe pagina de internet a ISC cu cel puţin 5 zile înainte de începerea sesiunii de examinare.
În data şi la ora programată, candidaţii sunt acceptati în sălile de examen pe baza actului de identitate şi a semnării proceselor verbale de participare.
Nu este permisă intrarea candidaţilor în sala de examinare, după ora programată de începere a examenului.
Examenul va consta într-o probă scrisă - chestionar tip grilă şi un studiu de caz, durata alocată fiind de 3 ore.
Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat, poate solicita ISC, în scris, cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului:
a) reprogramarea participării la examenul de autorizare în următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C;
b) retragerea cererii de autorizare.
Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri:
a) candidatul absentează nejustificat la examenul la care a fost acceptat să participe;
b) candidatul nu promovează examenul.
Dacă din motive independente de voinţa candidatului acceptat pentru susţinerea examenului (deces în familie, internare în spital, altele de această natură) survenite în timpul sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul şi taxa de autorizare îşi păstrează valabilitatea şi dau dreptul candidatului să participe la următoarea sesiune de autorizare, cu condiţia completării dosarului cu actul doveditor al situaţiei care a determinat neprezentarea la examen.
Bibliografia pentru susţinerea examenelor se poate consulta aici.

I.S.C. este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuțiilor legale privind autorizarea diriginților de șantier publicarea Registrului diriginților de șantier autorizați. În aplicarea REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale cărui prevederi au intrat în vigoare din 25 mai 2018, odată cu dosarul de autorizare, solicitanții trebuie să completeze și să transmită și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Formularul "Acord prelucrare date cu caracter personal" se regăsește pe pagina de internet a I.S.C. www.isc.gov.ro, la Secțiunea Autorizări - Autorizare diriginți - Formulare utile.