ANUNȚURI ȘI MODIFICĂRI LEGISLATIVE

 

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public,

așa cum este definit prin Legea 544/2001, este completat în această secțiune ce însumează

lista documentelor de interes public

 

 

Data

Denumirea anunțului

Martie
2018 

Inspectoratul De Stat În Construcții - I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizare ca responsabili tehnici cu execuția lucrărilor de construcții în perioada 03-07 iunie 2019.
Centrul de examinare unde se vor desfășura examenele este I.S.C.- aparat central. Cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afișa programul și adresa sălilor unde se vor desfășura examenele de autorizare.
Termenul - limită de depunere dosarelor este 16 aprilie 2019 data serviciului poștal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.

Ianuarie
2019 

Instrucțiuni și modalităţi pentru depunerea registrului de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier

Ianuarie
2018 

Erata la rezultatele constestatiilor depuse in urma examenelor de autorizare ca diriginte de santier din sesiunea de examinare 03-07.12.2018

Decembrie
2018 

Rezultatele constestatiilor depuse in urma examenelor de autorizare ca diriginte de santier din sesiunea de examinare 03-07.12.2018

Decembrie
2018 

Rezultatele obţinute de candidaţii care au susţinut examenul desfăşurat în data de 03.12.2018 pentru autorizarea ca diriginte de şantier

Decembrie
2018 

Program sesiune

Decembrie
2018 

Centre de examinare/săli desfășurare sesiune examen

Decembrie
2018 

Erate la listele candidaților acceptați să participe la examenul de autorizare diriginți de șantier în perioada 03.12 - 07.12.2018 pe domenii/subdomenii de autorizare.

Decembrie
2018 

Listele candidaților acceptați să participe la examenul de autorizare diriginți de șantier organizat în perioada 03.12 - 07.12.2018, pe domenii/subdomenii de autorizare.

Octombrie
2018 

Autorizaţiile şi legitimaţiile de responsabili tehnici cu execuţia emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea iunie 2018, se pot ridica de titularii acestora personal, pe bază de semnătură şi în baza unui document de identitate, de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care au optat în cererile de autorizare.

Septembrie
2018 

Începând cu data de 25.09.2018, autorizaţiile şi legitimaţiile de responsabili tehnici cu execuţia emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea iunie 2018, se pot ridica de titularii acestora personal, pe bază de semnătură şi în baza unui document de identitate, de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care au optat în cererile de autorizare.

Septembrie

2018

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier în perioada 03 - 07 decembrie 2018.
Centrele de examinare unde se vor desfăşura examenele sunt în localităţile de reşedinţă ale Inspectoratelor Regionale în Construcţii / Inspectoratului Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov. Termenul - limită de depunere a dosarelor este 03 noiembrie 2018, data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării de la această sesiune.

Iulie
2018 

Lista cu rezultatele contestațiilor depuse în urma examenelor de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția organizat în perioada 04-15 IUNIE 2018

Iunie

2018

Rezultatele la examenele de autorizare ca responsabili tehnici cu execuția din sesiunea de examinare 04-15 iunie 2018, cu examene susținute în perioada 04-08 iunie 2018

Clarificări competențe RTE privind domeniul 9.1 – construcții edilitare și de gospodărie comunală” – (fost domeniul IX)

Mai 2018

ÎN APLICAREA REGULAMENTULULUI EUROPEAN GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR (GDPR)apărut în Jurnalul Oficial al UE în mai 2016, care intră în vigoare de la 25 mai 2018
A. Diriginții de Șantier autorizați de către ISC care se regăsesc în Registrul public al Diriginților de Șantier autorizați,
          Responsabilii tehnici cu execuția autorizați de către ISC care se regăsesc în Registrul public al RTE autorizați vor completa și transmite  următoarele documente semnate și datate:
      1. ACORD PUBLICARE - DIRIGINȚI DE ȘANTIER
      2. ACORD PUBLICARE – RTE
prin unul dintre mijloacele de comunicare: serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F. Robescu Nr. 23, Sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.                

 Începând cu data de 25 mai 2018, ISC va publica în Registrul Diriginților de Șantier autorizați respectiv în Registrul RTE autorizați, diriginții de șantier/RTE care au transmis documentele solicitate.Periodic, registrele vor fi actualizate.                    

 B. Șeful de laborator și/sau Specialistul încercări nedistructive, precum și Conducătorul operatorului economic titular al laboratorului sau persoana desemnată vor completa și transmite, alături de documentele dosarului de autorizare/ reînnoire/extindere/modificare prevăzute în procedura aprobată prin Ordinului MDRAP nr. 1497/2011 cu modificările și completările următoarul document semnat și datat:
     - ACORD PRELUCRARE
     Pe site-ul ISC la pagina ”Autorizari” secțiunile ”Autorizări Diriginți”, ”Autorizări RTE” și ”Autorizări Laboratoare”, în paginile ”Formulare Utile” sunt publicate în format word documentele emise în aplicarea Regulamentului.

Martie

2018

Inspectoratul de Stat în Construcţii organizează sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția în perioada  04 iunie - 15 iunie 2018.

Termenul - limită de depunere a dosarelor este, 17 aprilie 2018 data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării  la această sesiune.

Ianuarie
2018 

Instrucțiuni și modalităţi pentru depunerea registrului de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier

Septembrie

2017

Persoanele care au fost declarate ”admis” în sesiunea de autorizare ca Responsabil Tehnic cu Execuția (R.T.E.)  din 18-29 septembrie 2017,  pot ridica autorizaţiile şi legitimaţiile de la Inspectoratele Județene în Construcții - specificate în cererea de autorizare, începând cu data de 08.01.2018. Persoanele care prin cererea de autorizare au solicitat să ridice autorizațiile și legitimațiile de RTE de la Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov, pot ridica documentele începând cu data de 27.12.2017.
Autorizațiile și legitimațiile de RTE se pot ridica personal, de către titulari, în baza unui document de identitate.

Octombrie

2017

Clarificări competențe RTE privind domeniul 9.1 – construcții edilitare și de gospodărie comunală” – (fost domeniul IX)
Responsabilii Tehnici cu Execuția care au deținut atestate/legitimații emise de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru domeniul IX – ”construcții edilitare și de gospodărie comunală”, documente care au fost preschimbate cu autorizații și legitimații emise de I.S.C. pentru domeniul 9.1 – ”construcții edilitare și de gospodărie comunală”, cu dată emitere 10.04.2017 (conform Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții aprobată prin Ordinul Viceprim-Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1895/2016) au în continuare competențe în ceea ce privește asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pentru Rețelele edilitare, Rețelele sanitare și termice.

Octombrie

2017

Informații suplimentare în legătură cu toate concursurile de recrutare organizate de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pot fi obținute la telefon: 021.318.17.00 interior 126

Octombrie
2017

ERATA LA REZULTATELE CONTESTATIILOR DEPUSE IN URMA EXAMENELOR DE AUTORIZARE A RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUTIA ORGANIZATE IN PERIOADA 18.09 – 22.09.2017

Octombrie

2017

REZULTATUL CONTESTATIILOR DEPUSE IN URMA EXAMENELOR DE AUTORIZARE CA RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA DIN SESIUNEA DE EXAMINARE 18.09-22.09.2017

Septembrie

2017

REZULTATELE LA EXAMENELE DE AUTORIZARE CA RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA DIN SESIUNEA DE EXAMINARE 18-22.09.2017

August

2017

PROGRAMUL SI LOCATIILE DE DESFASURARE A EXAMENELOR DE AUTORIZARE A RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUTIA DIN SESIUNEA 18-29 SEPTEMBRIE 2017

August

2017

LISTA CANDIDATILOR ACCEPATI SA PARTICIPE LA EXAMENELE DE AUTORIZARE CA RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUTIA - PE SALI DE EXAMINARE

August

2017

Intrarea candidaților în sala de examinare nu este permisă după ora programată de începere a examenului

Iulie

2017

REZULTATELE CONSTESTATIILOR DEPUSE IN URMA EXAMENELOR DE AUTORIZARE CA DIRIGINTE DE SANTIER, DIN SESIUNEA DE EXAMENE 17.07 – 21.07.2017

Iulie

2017

ERATA LA REZULTATELE CONSTESTATIILOR DEPUSE IN URMA EXAMENELOR DE AUTORIZARE CA DIRIGINTE DE SANTIER, DIN SESIUNEA DE EXAMENE 17.07 – 21.07.2017

Iulie

2017

REZULTATELE LA EXAMENELE DE AUTORIZARE CA DIRIGINTE DE ȘANTIER DIN SESIUNEA DE EXAMINARE 17-21 IULIE 2017

Iunie

2017

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII ORGANIZEAZĂ

SESIUNE DE EXAMENE PENTRU AUTORIZAREA RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA ÎN PERIOADA 18-29 SEPTEMBRIE 2017
Termenul - limită de depunere a dosarelor este: 6 august 2017data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.

Iunie

2017

REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI va putea fi accesat de pe site-ul ISC pentru completarea cu lucrarile aflate in derulare, accesand linkul http://isc.gov.ro/sistem/index.php. De la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, toţi responsabilii tehnici cu execuţia au obligaţia de a întocmi în maxim 30 de zile de la preluarea lucrării Registrul electronic de evidenţă a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia autorizat. Registrul va fi actualizat ori de câte ori intervin modificări ale informaţiilor (conform art. 41 din Procedură). Registrul va fi completat atât cu lucrările noi cât şi cu lucrările aflate în curs de execuţie în anul 2017.

Mai

2017

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția în perioada 18-29 septembrie 2017.
Centrul de examinare unde se vor desfăşura examenele este I.S.C.- aparat central.

Termenul - limită de depunere a dosarelor este 6 august 2017, data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării de la această sesiune.

Mai

2017

Autorizaţiile şi legitimaţiile persoanelor autorizate ca Responsabili Tehnici cu Execuţia, se pot ridica personal, de către titulari, în baza unui document de identitate, începând cu data de 15.05.2017, de la Inspectoratele Regionale în Construcţii – IRC- specificate în cererea de preschimbare

Mai

2017

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier în perioada 17-21 iulie 2017.
Centrele de examinare unde se vor desfăşura examenele sunt în localităţile de reşedinţă ale Inspectoratelor Regionale în Construcţii / Inspectoratului Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov.

Termenul - limită de depunere a dosarelor este 17 iunie 2017, data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării de la această sesiune.

Aprilie

2017

REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI va putea fi accesat de pe site-ul ISC pentru completarea cu lucrarile aflate in derulare in foarte scurt timp.
La prima accesare a Registrului electronic de evidență a activității, fiecărui responsabil  tehnic cu execuția autorizat i se va aloca un cont unic de identificare. Contul de identificare este unic și  nu este transmisibil.

Aprilie

2017

Informaţii privind controlul tematic pentru verificarea respectării prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire de către organele administraţiei publice locale, pentru intervenţii la imobilele cu regim de înălţime mai mare de P+8E, pentru construcţiile noi cu regim de înălţime mai mare de P+8E  şi pentru blocurile de locuinţe la care s-au efectuat sau sunt în curs de efectuare lucrări de reabilitare termică.

Martie

2017

Procedura "Notificare de începere a execuției lucrărilor de construcții" s-a activat în spațiul public pe portalul eDirect, la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro/.

August

2016

Ordinul nr. 1895/2016 – pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii

August

2016

 

IMPORTANT:

„Art. 68 
(1) Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuția anterior intrării in vigoare a prezentei proceduri pot solicita, până la data de                

31 decembrie 2016

  preschimbarea atestatelor și legitimațiilor cu autorizații și legitimații emise de I.S.C.; 
(2) Până la preschimbarea atestatelor si legitimațiilor responsabililor tehnici cu execuția, atestați anterior intrării in vigoare a prezentei proceduri, cu autorizații emise de I.S.C., vor fi uilizate ștampilele existente”, respectiv,

„Art.70 
(1) Persoanele care nu au solicitat preschimbarea atestatelor/legitimațiilor în termenul prevăzut la art. 68 vor pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuția și nu își vor mai putea desfășura activitatea
(2) În vederea exercitării activitații de responsabil tehnic cu execuția persoanele prevăzute la alin.(1) pot solicita autorizarea conform prezentei proceduri de autorizare”.  

August

2016

 

Registrul electronic de evidență a activității responsabililor tehnici cu executia va putea fi accesat de pe site-ul ISC pentru completarea cu lucrarile aflate in derulare, in cursul trim I/2017, la o data care va fi anuntata pe site.

 La prima accesare a Registrului electronic de evidență a activității, fiecărui responsabil  tehnic cu execuția autorizat i se va aloca un cont unic de identificare. Contul de identificare este unic și  nu este transmisibil.

NU SE ACHITA TAXA PENTRU EMITEREA CONTULUI IN ACEASTA FAZA A ACCESARII REGISTRULUI

 În cazul pierderii contului unic de identificare (de ex: din cauza formatarii calculatorului, logarea de pe un alt PC, etc.) responsabilul tehnic cu execuția autorizat va solicita emiterea unui alt cont pentru accesarea Registrului, printr-o cerere depusă la I.S.C insotita de documentele percizate la art. 41 alin. 5 ( si dovadă plată tarif de emitere cont unic de identificare).
Contul ISC în care se virează acesta tarif este contul inspectoratului regional în construcții în raza căruia își are domiciliul  solicitantul, publicat pe pagina de internet  la adresa www.isc.gov.ro.

August

2016

TARIFUL DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI CORESPUNZĂTOARE CERTIFICATULUI/ CERTIFICATELOR DE ATESTARE DEŢINUT/ DEŢINUTE, PRECUM ŞI A LEGITIMAŢIEI CORESPUNZĂTOARE AUTORIZAŢIEI ESTE DE 150 LEI. 

I.S.C. VA EMITE O SINGURĂ AUTORIZAŢIE, RESPECTIV O SINGURĂ LEGITIMAŢIE PENTRU TOATE DOMENIILE ATESTATE DEŢINUTE, PENTRU CARE SE SOLICITĂ PRESCHIMBAREA