I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA RESPONSABILULUI TEHNIC CU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII 

 

    Conform prevederilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, executanții lucrărilor de construcții, au obligaţia de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția. Aceste prevederi se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, îndiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursă de finanțare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.

   Potrivit prevederilor art. 36, pct. II, lit.b) din aceeași lege, fapta de realizarea de construcții fără specialiști responsabili tehnici cu execuția autorizați sau care dețin certificate echivalente, recunoscute în condițiile legii, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiune, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10 000 lei la 20 000 lei.

   Potrivit art. 21 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. organizează autorizarea responsabililor tehnici cu execuția și confirmarea periodică privind dreptul de practică al acestora.

   Cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu execuția și exercitarea dreptului de practică al acestora este Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1895/2016.

   Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) liniuța 1 din Procedură, responsabilul tehnic cu execuția este persoană fizică angajată de către executant, cu atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic, pe tot parcursul procesului de execuție, care a promovat examenul de autorizare.

   Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 și ale art. 50 din Procedură, responsabilii tehnici cu execuția autorizați răspund conform obligațiilor ce le revin pentru :
   - realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții pentru care sunt angajați, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini și în reglementările tehnice în construcții în vigoare la momentul execuției lucrărilor;
   - viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție la data realizării ei.

   Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții prevede la art. 51 și 52 atribuțiile responsabililor tehnici cu execuția. Potrivit prevederilor art. 56 din Procedură, responsabilii tehnici cu execuția nu poate desfășura, la aceeși investiție, o altă activitate îîn domeniul construcțiilor.

   Conform prevederilor art. 36, pct. II, lit.c) din Legea nr. 10/1995, depășirea de către responsabili tehnici cu execuția autorizați a competențelor pe domenii/subdomenii sau neîndeplinirea obligațiilor ce le revin potrivit reglementărilor în vigoare, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiune, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10 000 lei la 20 000 lei.

   Potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. poate dispune ca sancțiuni complementare, odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 36 din aceeași lege, suspendarea autorizației pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni sau, după caz, anularea acesteia. Potrivit prevederilor art. 61 alin. (3) din procedură, I.S.C. ține evidența autorizațiilor suspendate/anulate și înscrie sancțiunea în Registrul responsabililor tehnici cu execuția autorizați.

   Conform prevederilor art. 41 din procedură toţi responsabili tehnici cu execuția au obligaţia de a întocmi în maximum 30 de zile de la preluarea lucrării, Registrul electronic de evidență a activității responsabilului tehnic cu execuția autorizat, registru care va fi actualizat ori de câte ori intervin modificări ale informațiilor. Registrul va fi întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la procedură.

   La prima accesare a Registrul electronic de evidență a activității, fiecărui responsabil tehnic cu execuția autorizat i se va aloca un cont unic de identificare. Contul de identificare este unic și nu este transmisibil.

   Conform prevederilor art. 40 din procedură, toţi responsabilii tehnici cu execuția au obligaţia de a deţine ştampilă. Ștampila se poate comanda și realiza numai în baza autorizației, potrivt modelului prevăzut în Anexa nr. 5 : MODEL DE ȘTAMPILĂ pentru responsabilii tehnici cu execuția în domeniul construcții.

   Se interzice aplicarea ștampilei în perioada în care autorizația a fost suspendată.

   Până la preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia, atestaţi anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri, cu autorizaţii emise de I.S.C., vor fi utilizate ştampilele existente.