I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA DIRIGINTELUI DE ȘANTIER 

 

    Conform prevederilor art. 22 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, investitorii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de asigura verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor. Aceste prevederi se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursă de finanțare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.

   Potrivit prevederilor art. 36, pct. II, lit.a) din aceeași lege, fapta de neasigurare a verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin diriginţi de șantier autorizați sau care dețin certificate echivalente, recunoscute în condițiile legii, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiune, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10 000 lei la 20 000 lei.

   Potrivit art. 21 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. organizează autorizarea diriginților de șantier și confirmarea periodică privind dreptul de practică al acestora.

   Cadrul normativ privind autorizarea diriginților de șantier este Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare( Ordinul MDRT nr. 277/2012 și Ordinul MDRT nr. 3482/2013).

   Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) liniuța 1 din Procedură dirigintele de șantier este persoană fizică angajată de investitor/beneficiar, cu obligații privind asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, pe tot parcursul lucrărilor.

   Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995, dirigintele de șantier autorizat răspunde potrivit obligațiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție la data realizării ei.

   Procedura de autorizare a diriginților de șantier prevede în Capitolul VIII -, drepturile, obligațiile și răspunderile titularilor de autorizații de diriginte de şantier(pdf). Potrivit prevederilor art. 43 din acest capitol, diriginții de șantier au dreptul să desfășoare activitatea de dirigenție de șantier în domeniul/subdomeniul autorizat.

   Conform prevederilor art. 36, pct. II, lit.c) din Legea nr. 10/1995, depășirea de către diriginții de șantier autorizați a competențelor pe domenii/subdomenii sau neîndeplinirea obligațiilor ce le revin potrivit reglementărilor în vigoare, constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10 000 lei la 20 000 lei.

   Potrivit prevederilor art. 37 alin.(2) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. poate dispune ca sancțiuni complementare, odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 36 din aceeași lege, suspendarea autorizației pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni sau, după caz, anularea acesteia. Potrivit prevederilor art. 53 alin. (3) din procedură, I.S.C. ține evidența autorizațiilor suspendate/anulate și înscrie sancțiunea în Registrul diriginților de șantier autorizați.

   Conform prevederilor art. 45 din procedură toţi diriginţii de şantier au obligaţia de a întocmi Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la procedură, de a-l prezenta anual pentru vizare. Registrul se va prezenta ori de câte ori va fi solicitat de către reprezentanţii ISC.

   Conform prevederilor art. 42 din procedură, toţi diriginţi de şantier au obligaţia de a deţine ştampilă. Ștampila se poate comanda și realiza numai în baza autorizației, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 3 : MODEL DE ȘTAMPILĂ pentru titularul autorizației de diriginte de șantier în domeniile specificate (Anexa nr. 4 la procedură) din Ordinul MDRAP nr. 3482/2013.

   Potrivit art. 57 (1) din procedură, domeniile/subdomeniile de autorizare pentru care I.S.C. a emis autorizații, aflate în valabilitate, sunt prevăzute în anexa nr. 8 (Anexa nr. 65 din Ordinul MDRT nr. 277/2012) - NOMENCLATORUL domeniilor/ subdomeniilor de autorizare a diriginților de șantier. În Nomenclator se precizează și codul domeniului/ subdomeniului care trebuie înscris pe ștampilă corespunzător domeniului/subdomeniului înscris pe autorizație.

   Se interzice aplicarea ștampilei în situația în care valabilitatea autorizației a încetat prin suspendare pe o perioadă limitată sau anulare.